Polityka prywatności

BT Lime Bartłomiej Butkiewicz
ul. Mazowiecka 14
81-862 SOPOT
NIP. 536-16-99-604

 • 1 Postanowienia Ogólne

Firma BT Lime Bartłomiej Butkiewicz przedsięwzięła wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także zgodnie z wymaganiami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest BT Lime Bartłomiej Butkiewicz z siedzibą w Sopocie 81-862 przy ulicy Mazowieckiej 14. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 • 2 Przetwarzanie danych osobowych

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów i Odbiorców korzystających ze Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz : imię i nazwisko; pesel; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy); loginy i hasła kontrahentów; nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Rejestracja konta oraz zaakceptowanie regulaminu stanowi zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym BT Lime Bartłomiej Butkiewicz.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak nie podanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, również w celu przekazywania informacji o sklepie, ofercie i promocjach

– w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) oraz prowadzenia czynności windykacyjnych

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień

– zakładania i zarządzania kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych

– przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. (“Bank”) w związku z:

 1. a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 2. b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 3. c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz:

– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym BT Lime Bartłomiej Butkiewicz z płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu te płatności, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.

 1. b) Allegro.pl
 2. c) Kurier DPD
 3. d) Kurier UPS

– w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym BT Lime Bartłomiej Butkiewicz ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu zgłoszenia żądania do ich usunięcia lub odwołania udzielonej zgody. W pozostałych przypadkach 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 3 Prawo kontroli i dostępu Klientów do danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do kontroli przetwarzania tych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, poprawiania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku, gdy podane przez Klienta w procesie rejestracji dane osobowe stały się nieaktualne, Klient powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych.

 • 4. Newsletter

Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji. Korzystanie z newslettera nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję newslettera.
Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. O ile klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów Sklepu Internetowego apspolska.pl Klient może w każdym czasie zrezygnować z newslettera poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowmonina@gmail.com / biuromagiaswiec@gmail.com  lub poprzez kliknięcie linku dezaktywującego usługę w jednym z maili newslettera

 • 5. Cookies

Cookies wykorzystywane są w celu:

– dostarczania użytkownikowi treści reklamowych

– optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego użytkownika

– utrzymania sesji użytkownika

– dostosowania zawartości Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz do preferencji użytkownika

– tworzenia statystyk

Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych właściciela w urządzeniu końcowym użytkownika. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz w szczególności wymagających logowania.

Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Sklepie Internetowym BT Lime Bartłomiej Butkiewicz z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika (korzystanie ze Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika). Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz.

 • 6. Postanowienia końcowe

Zmiany Polityki Prywatności

BT Lime Bartłomiej Butkiewicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Sklepu Internetowego BT Lime Bartłomiej Butkiewicz obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach BT Lime Bartłomiej Butkiewicz będzie informować na stronach serwisu / sklepu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości w sprawie Polityki Prywatności BT Lime Bartłomiej Butkiewicz należy kontaktować się pod adresami :

 zamowmonina@gmail.com

biuromagiaswiec@gmail.com

*Regulamin Polityki Prywatności sporządzony przez BT Lime Bartłomiej Butkiewicz Sopot 2021

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.